STATUT

/STATUT
STATUT2019-06-13T11:14:15+02:00

– Cele statutowe –

  1. podejmowanie i wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu oraz podnoszeniu poziomu wiedzy i jakości życia,
  2. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
  3. podejmowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu,
  4. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, w tym udzielanie i wspieranie pomocy społecznej i opieki socjalnej,
  5. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty, w tym wspieranie i upowszechnianie nauki i edukacji,
  6. wspieranie instytucji o ważnym znaczeniu społecznym, w tym w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych,
  7. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym wspieranie i upowszechnianie wychowania fizycznego, propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży, wspieranie rozwoju kultury fizycznej,
  8. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania i rozwijania świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki ryzyka uzależniania oraz wspieranie działań profilaktycznych i terapeutycznych związanych z uzależnieniami,
  9. promowanie, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i edukacji na temat uzależnienia,
  10. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
  11. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska, w tym wspieranie inicjatyw instytucji i osób trzecich związanych z tym celem,
  12. podejmowanie i wspieranie działań związanych z organizowaniem imprez, wydarzeń kulturalnych.
  13. pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, zagrożonych wykluczeniem oraz osobom im najbliższym, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną, udzielaną przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje;
  14. pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym,
  15. promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych,
  16. podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w tym dotyczących przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobieganiu,
  17. pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem kształcenia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń,
  18. podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych i prac rozwojowych oraz współpracy z innymi jednostkami w tym zakresie,
  19. upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych oraz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych, działania wspierające rodziny zagrożone dysfunkcyjnością, w szczególności w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz współuzależnień, rozwiązywania konfliktów w rodzinie.
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystająć z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda